REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umów zawieranych za pośrednictwem platformy www.cuisinable.pl

Zakres Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa:rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.cuisinable.pl oraz zasady zawierania, realizowania i rozwiązywania umów, prawa i obowiązki klienta i sprzedawcy, odstąpienie od umowy oraz postępowanie reklamacyjne

Definicje

 1. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

Platforma– serwis internetowy dostępny pod adresem www.cuisinable.pl

Sprzedawca – Piotr Wieczorek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mont Blanc Piotr Wieczorek , Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP: 5271344346, Regon: 364159626, adres poczty elektronicznej: chief@cuisinable.pl

Catering dietetyczny – usługa realizowana przez sprzedawcę, polegająca na przygotowaniu i dostawie zbilansowanych posiłków przez określony czas, w ilości i rodzaju wskazanych w formularzu zamówienia.

Klient – – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, określana jako konsument; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.

Umowa- umowa zawierana na odległość pomiędzy sprzedawcą i klientem, przez formularza zamówienia lub złożenie zamówienia telefonicznego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, której przedmiotem jest catering dietetyczny.

Usługa elektroniczna- usługa świadczona elektronicznie przez sprzedawcę poprzez platformę, która odbywa się bez jednoczesnej obecności sprzedawcy i klienta.

Cena – określenie wysokości kwoty za jaką sprzedawca zrealizuje catering dietetyczny. Ceny podane na platformie są cenami brutto.

Dzień roboczy- jest to dzień przypadający od poniedziałku do piątku.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na platformie umożliwiający złożenie oświadczenia woli zmierzającego do zawarcia umowy dotyczącej cateringu dietetycznego.

Kod rabatowy- kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego obniżenia ceny. Wysokość obniżenia ceny i okres ważności kodu ustanawia sprzedawca przy jego wydaniu. Nie ma zastosowania do cateringu dietetycznego obejmującego dietę testową.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient obowiązany jest do korzystania z platformy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy , innych Klientów oraz osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na platformie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na platformie
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usługi elektronicznej świadczonej przez sprzedawcę:
  1. urządzenie z dostępem do sieci internet (komputer, tablet, smartphone),
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies oraz java script,
  3. dostęp do poczty elektronicznej

Rodzaje i zakres usługi elektronicznej

 1. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną polegającą na udostępnieniu formularza zamówienia
 2. Sprzedawca nie wymaga posiadania konta na platformie w celu korzystania z formularza zamówienia, a założenie konta jest dobrowolne.
 3. Usługa elektroniczna świadczona jest przez sprzedawcę bezpłatnie.
 4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, Sprzedający potwierdza jego przyjęcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zawarcie umowy i płatność

 1. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie
  1. prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, zaakceptowania regulaminu oraz uregulowania płatności,
  2. złożenia zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, które obejmuje: dane osoby składające zamówienie, adres dostawy, rodzaj i kaloryczność zestawu, zaakceptowania regulaminu oraz uregulowaniu płatności.
 2. Płatność zostaje uregulowana w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy.
 3. Płatność należy zrealizować w pełnej kwocie w momencie prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia. W przypadku braku zapłaty, umowa nie zostaje zawarta.
 4. Płatność może zostać wykonana w następujący sposób:
  1. przelewem tradycyjnym na rachunek sprzedawcy
  2. za pośrednictwem operatora płatności internetowych
 5. Wykonanie płatności przelewem tradycyjnym na rachunek sprzedawcy może zostać zrealizowana jedynie w przypadku składania zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
 6. Sprzedawca potwierdza zawarcie umowy poprzez wysłanie e-maila do klienta.
 7. Umowa zawierana jest na czas wskazany w formularzu zamówienia. Po upływie tego okresu dochodzi do rozwiązania umowy.

Realizacja dostaw

 1.  Zamówienia złożone do 12:00  każdego dnia roboczego „N” są  realizowane w dniu roboczym „N”+2.  Na przykład:zamówienie złożone w poniedziałek do 12:00 jest realizowane w środę (dostawa w nocy w wtorku na środę). Zamówienia złożone w poniedziałek po 12:00 są realizowane w czwartek ( dostawa nocy ze środy na czwartek). Zamówienia sobotnio-niedzielne (weekendowe) są realizowane w sobotę(dostawa w nocy w piątku na sobotę)
 2. Dostawy są realizowanie w godzinach 01.00 – 09.00
 3. Klient jest informowany w sytuacji kiedy sprzedawca nie realizuje dostawy w wybranym przez klienta obszarze.
 4. Klient może podać preferowane godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym, a sprzedawca dołoży wszelkich starań aby dokonać dostawy w tych godzinach. Wskazane godziny nie są wiążące dla sprzedawcy.
 5. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, godziny dostawy mogą ulec zmianie.
 6. Dostawa może również zostać zrealizowana poza obszarami wskazanymi po wcześniejszym uzgodnieniu z sprzedawcą oraz ustaleniu dodatkowej opłaty za dostawę.
 7. W przypadku gdy umowa obejmuje dni, które nie są dniami roboczymi, sprzedawca dostarcza dostawę na dwa dni.
 8. W dni ustawowo wolne od pracy, które są dniami roboczymi, sprzedawca po uzgodnieniu z klientem może zmienić termin dostawy.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji umowy w następujących przypadkach:
  1. braku dokonania płatności lub też nieuregulowaniu zaległości,
  2. braku możliwości uzgodnienia z klientem miejsca i terminu dostawy.
  3. rażącego naruszenia przez  klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 10. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania umowy po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty email powiadomieniu sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem dwóch (2) dni roboczych, do godz 12:00

Akcje promocyjne, kody rabatowe

 1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania bieżących zmian cen oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 2. Akcje promocyjne nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 3. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w trakcie wypełniania Formularza zamówienia. Celem aktywacji kodu należy kliknąć w odpowiednie pole i wpisać posiadany kod rabatowy.

Reklamacje

 1. W razie nieprawidłowego sposobu realizacji umowy z niniejszym regulaminem, klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać:dane klienta,numer zamówienia,określać na czym polega nieprawidłowa realizacji umowy.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres chief@cuisinable.pl
 4. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych.

Odstąpienie od umowy

 1. Na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(U.2017.683 z póź.zm.) klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 27 ww. ustawy.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 9 ust. 9.1 Regulaminu, konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną.
 4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy z powodu:
  1. braku dostępności produktów, które są potrzebne do realizacji umowy, z przyczyn od niego niezależnych,
  2. bezskuteczności uzgodnienia z klientem miejsca i terminu dostawy,
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie klienta oraz zwróci równowartość kwoty wynikającą z niezrealizowanej części umowy.

Rozwiązanie umowy

 1. Klient ma prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny z okresem wypowiedzenia trwającym 3 dni robocze.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać przesłane lub złożone osobiście w siedzibie sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej chief@cuisinable.pl
 3. Po rozwiązaniu umowy, sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niewykonanej umowy na rachunek bankowy wskazany przez klienta

Odpowiedzialność

 1. Sprzedający realizuje umowę na podstawie danych przekazanych przez klienta w trakcie wypełniania formularza zamówienia na platformie www.cuisinable.pl
 2. Sprzedający informuje, że catering dietetyczny obejmuje posiłki, które zawierają lub są przygotowywane w środowisku produkcyjnym, gdzie są obecne składniki uczulające tzw. alergeny (np. soja, jaja, orzechy, skorupiaki, sezam, zboża zawierające gluten, mleko i inne). Z tego powodu klient zobowiązany jest poinformować sprzedawcę drogą pisemną (e-mail) o wszelkich alergiach pokarmowych, dolegliwościach i chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożycia określonych produktów spożywczych.
 3. W przypadku wątpliwości klienta, co do braku przeciwskazań do spożywania określonych składników, klient powinien skonsultować je z lekarzem.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych klientowi oraz szkód, które powstały w związku z nieodpowiednimi informacjami przekazanymi sprzedawcy, nieprzekazaniu informacji o przeciwskazaniach oraz braku konsultacji lekarskiej.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconego wynagrodzenia za Usługę, a w przypadku jego braku do wysokości 250,- PLN (dwieście pięćdziesiąt złotych). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 7. Sprzedawca nie ponosi wobec Klienta niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowania obowiązujące przepisy prawa i kodeksu cywilnego
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.O zmianie sprzedawca poinformuje klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Regulamin promocji „majowa promocja”

 1. Organizatorem (dalej jako: organizator ) promocji pod nazwą „majowa promocja” (dalej jako: promocja) jest  Mont Blanc Piotr Wieczorek, z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa, NIP 5271344346 będący właścicielem marki Cuisinable oraz Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem  www.cuisinable.pl
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.cuisinable.pl („Sklep internetowy”)
 3. Okres obowiązywania promocji: od dnia 29.04.2019 godz. 08:00 do dnia 31.05.2019 r godz. 23:59. lub do odwołania
 4. W Promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które w okresie obowiązywania Promocji zakupią jednorazowo 14 dowolnych zestawów diety o dowolnej oferowanej kaloryczności („Uczestnicy Promocji”).
 5. Każdy Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4 powyżej, jest uprawniony do otrzymania dodatkowo nieodpłatnie 1 zestawu diety („zestaw promocyjny”) odpowiadającej zakupionym przez niego zestawom objętych Promocją.
 6. W celu otrzymania zestawu promocyjnego o którym mowa w pkt 5 powyżej, podczas składania zamówienia w sklepie internetowym,  Uczestnik powinien wpisać kod promocyjny MAJ. Zestaw promocyjny ostanie dodany do zamówienia Uczestnika Promocji nie później niż 24 godz od potwierdzenia otrzymania płatności przez Organizatora za prawidłowo złożone zamówienie
 7. Zestaw promocyjny, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi promocjami/rabatami przyznanymi przed lub w dniu sprzedaży. W przypadku obowiązywania w okresie trwania Promocji innych promocji (w tym zniżek), Uczestnicy Promocji mają prawo wyboru, czy korzystają z innego rabatu, czy uczestniczą w Promocji.
 8. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: https://cuisinable.pl/regulamin/
 12. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.cuisinable.pl
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29 .04.2019 r.

Regulamin promocji „20 dni”

 1. Organizatorem (dalej jako: organizator ) promocji pod nazwą „20 dni” (dalej jako: promocja) jest  Mont Blanc Piotr Wieczorek, z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa, NIP 5271344346 będący właścicielem marki Cuisinable oraz Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem  www.cuisinable.pl
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.cuisinable.pl („Sklep internetowy”)
 3. Okres obowiązywania promocji: od dnia 10.05.2019 godz. 08:00 do dnia 31.12.2019 r godz. 23:59 lub do odwołania
 4. W Promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które w okresie obowiązywania Promocji zakupią jednorazowo 20 dowolnych zestawów diety o dowolnej oferowanej kaloryczności („Uczestnicy Promocji”).
 5. Każdy Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 3 powyżej, jest uprawniony do otrzymania 7% rabatu („rabat promocyjny”) na zakupione przez niego zestawy objęte Promocją.
 6. Rabat promocyjny zostanie automatycznie naliczony do prawidłowo złożonego zamówienia Uczestnika Promocji.
 7. Rabat promocyjny, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi promocjami/rabatami przyznanymi przed lub w dniu sprzedaży. W przypadku obowiązywania w okresie trwania Promocji innych promocji (w tym zniżek), Uczestnicy Promocji mają prawo wyboru, czy korzystają z innego rabatu, czy uczestniczą w Promocji.
 8. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: https://cuisinable.pl/regulamin/
 12. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.cuisinable.pl
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 .05.2019 r.

Regulamin Promocji „Dietomania”

 1. Organizatorem (dalej jako: organizator ) promocji pod nazwą „Dietomania” (dalej jako: promocja) jest  Mont Blanc Piotr Wieczorek, z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa, NIP 5271344346 będący właścicielem marki Cuisinable oraz Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem  www.cuisinable.pl
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.cuisinable.pl („Sklep internetowy”
 3. Okres obowiązywania promocji: od dnia 10.11.2019 godz. 00:00 do dnia 24.11.2019 r godz. 23:59. lub do odwołania.
 4. Kod promocyjny 20NK  obejmuje jednorazową zniżkę 20 PLN na pierwsze zamówienie i jest ważny od dnia 10.11.2019 godz. 00:00 do dnia 24.11.2019 r godz. 23:59. lub do odwołania
 5. W Promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które w okresie obowiązywania Promocji zakupią jednorazowo 2 dowolne zestawy diety o dowolnej oferowanej kaloryczności („Uczestnicy Promocji”) i wpiszą kod 20NK w polu „Kod rabatowy” w formularzu zamówienia.
 6. Minimalna wartość każdego zamówienia wynosi 130 PLN.
 7. Każdy Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa powyżej, jest uprawniony do otrzymania jednorazowo 20 PLN rabatu („rabat promocyjny”) na zakupione przez niego zestawy objęte Promocją.
 8. Rabat promocyjny zostanie automatycznie naliczony do prawidłowo złożonego zamówienia Uczestnika Promocji.
 9. Rabat promocyjny, o którym mowa powyżej nie może być łączony z innymi promocjami/rabatami przyznanymi przed lub w dniu sprzedaży. W przypadku obowiązywania w okresie trwania Promocji innych promocji (w tym zniżek), Uczestnicy Promocji mają prawo wyboru, czy korzystają z innego rabatu, czy uczestniczą w Promocji.
 10. Uczestnicy Promocji nie mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 11. Kod promocyjny nie może być przenoszony, kopiowany ani sprzedawany
 12. Organizator Promocji jest uprawniony do odmowy realizacji zamówień promocyjnych nieuczciwym Uczestnikom Promocji według własnej oceny, w szczególności składającym więcej niż jedno zamówienie z kodem promocyjnym. W każdym z takich przypadków realizacja zamówienia może być anulowana, a zapłacona kwota zwrócona Uczestnikowi Promocji
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 14. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 15. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: https://cuisinable.pl/regulamin/
 16. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.cuisinable.pl
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 .11.2019 r.

Regulamin promocji „15D3%”

 1. Organizatorem (dalej jako: organizator ) promocji pod nazwą „15D3%” (dalej jako: promocja) jest  Mont Blanc Piotr Wieczorek, z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa, NIP 5271344346 będący właścicielem marki Cuisinable oraz Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem  www.cuisinable.pl
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.cuisinable.pl („Sklep internetowy”)
 3. Okres obowiązywania promocji: od dnia 01.01.2020 godz. 00:00 do dnia 30.06.2020 r godz. 23:59. lub do odwołania
 4. W Promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które w okresie obowiązywania Promocji zakupią jednorazowo 15 dowolnych zestawów diety o dowolnej oferowanej kaloryczności („Uczestnicy Promocji”).
 5. Każdy Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 3 powyżej, jest uprawniony do otrzymania 3% rabatu („rabat promocyjny”) na zakupione przez niego zestawy objętych Promocją.
 6. Rabat promocyjny zostanie automatycznie naliczony do prawidłowo złożonego zamówienia Uczestnika Promocji.
 7. Rabat promocyjny, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi promocjami/rabatami przyznanymi przed lub w dniu sprzedaży. W przypadku obowiązywania w okresie trwania Promocji innych promocji (w tym zniżek), Uczestnicy Promocji mają prawo wyboru, czy korzystają z innego rabatu, czy uczestniczą w Promocji.
 8. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: https://cuisinable.pl/regulamin/
 12. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.cuisinable.pl
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 .01.2020 r.

Regulamin promocji „20D4%”

 1. Organizatorem (dalej jako: organizator ) promocji pod nazwą „20D4%” (dalej jako: promocja) jest  Mont Blanc Piotr Wieczorek, z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa, NIP 5271344346 będący właścicielem marki Cuisinable oraz Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem  www.cuisinable.pl
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.cuisinable.pl („Sklep internetowy”)
 3. Okres obowiązywania promocji: od dnia 01.01.2020 godz. 00:00 do dnia 30.06.2020 r godz. 23:59. lub do odwołania
 4. W Promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które w okresie obowiązywania Promocji zakupią jednorazowo 20 dowolnych zestawów diety o dowolnej oferowanej kaloryczności („Uczestnicy Promocji”).
 5. Każdy Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 3 powyżej, jest uprawniony do otrzymania 4% rabatu („rabat promocyjny”) na zakupione przez niego zestawy objętych Promocją.
 6. Rabat promocyjny zostanie automatycznie naliczony do prawidłowo złożonego zamówienia Uczestnika Promocji.
 7. Rabat promocyjny, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi promocjami/rabatami przyznanymi przed lub w dniu sprzedaży. W przypadku obowiązywania w okresie trwania Promocji innych promocji (w tym zniżek), Uczestnicy Promocji mają prawo wyboru, czy korzystają z innego rabatu, czy uczestniczą w Promocji.
 8. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: https://cuisinable.pl/regulamin/
 12. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.cuisinable.pl
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 .01.2020 r.