Polityka ochrony prywatności

Mont Blanc Piotr Wieczorek, NIP 5271344346, z siedzibą w Warszawie przy ul.Świeradowskiej 47 (dalej „Operator”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Operator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych na platformie www.cuisinable.pl (dalej „platforma”). Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Tobie usługi). W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Operatora, skontaktuj się z Operatorem używając adresu mailowego umieszczonego na platformie.

 1. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem platformy i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Operatora. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Korzystanie przez Ciebie z usług oferowanych przez Operatora, w tym platformy i pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności, Polityki Cookies i Regulaminu
 3. Klikając w linki zamieszczone na platformie lub aplikacji mobilnej możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, którestanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Operator i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.
Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Operatora.

 1. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny i adres dostawy. Dane mogą być wykorzystane do utworzenia Konta Użytkownika.
 2. Transakcje: Operator w ramach platformy może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające zawarcie umowy, przesłanie wiadomości,komunikowanie się i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Zaufanych Partnerów (np.dostawcę płatności, systemu CRM) w ramach platformy.
 3. Obsługa Użytkownika: Operator może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Operator będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
 4. Formularz kontaktowy: Operator może gromadzić dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego. Dane te są niezbędne do umożliwienia Operatorowi kontaktu z Użytkownikami w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem platformy, na przykład w związku z zawarciem umowy sprzedaży w ramach transakcji dokonywanych na platformie. Z powodu obowiązujących przepisów prawa, które nakazują Operatorowi przeciwdziałanie różnym nieuczciwym praktykom i naruszeniom prawa, Operator jest uprawniony do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów.
 5. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Operatora lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Operator jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy ) parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub usług podmiotów zewnętrznych.
 6. Uzupełnianie pozyskanych danych: Operator jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.
 7. Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkownika, okazjonalnie, w drodze ankiet, przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio na platformie , Operator zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Operatora do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielnie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do Operatora jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie.
 8. Imprezy i Wydarzenia: Od czasu do czasu Operator organizuje imprezy i wydarzenia. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez Operatora do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do przesłania zaproszenia.
Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych
 1. Tak jak wiele innych serwisów internetowych oferujących bardzo różne usługi świadczone drogą elektroniczną, Operator może gromadzić w ramach usług platformy dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu)..
Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych
 1. Operator przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w w następujących celach:

a. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych; b. zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika;

c. umożliwienie pełnego korzystania z platformy, w tym dokonywania transakcji na platformie

d. dostosowywanie kategorii ofert i poszczególnych ofert we właściwościach platformy lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności na platformie

e. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe oraz zarządzanie ruchem na platformie;

f. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

g. przeprowadzanie badań i analiz platformy między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

h. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

i. realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży własnej prowadzonej przez Operatora wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;

j.realizacja umów poręczenia w ramach Programu Ochrony Kupujących;

k. obsługa reklamacji na platformie

l. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;

m. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług platformy, bądź towarów osób trzecich;

n. obsługa próśb Użytkowników

o. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;

p. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

q. zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji na platformie, zabezpieczenie płatności, windykacja należności;

r. wsparcie i zapewnienie usług płatności i realizacji dostaw;

s. wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego towaru;

t. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

u. statystycznych;

v. archiwizacyjnych; Operator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Udostępnianie danych
 1. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem Operatora, Operator może udostępniać dane osobowe Użytkowników swoim Zaufanym Partnerom.
 2. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Operator zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach platformy.
 3. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie robotom internetowym, możemy zastosować mechanizm typu Google reCAPTCHA lub podobny, do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Operator może ujawnić Google Inc. Twój adres IP.
 4. Operator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, Zaufanym Partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez platformę lub wymienione podmioty, udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną, oraz badań rynku pod wzgledem konkurencji takiej jak maczfit , lightbox , bodychief , dietbox ,  nice to fit you , ntfy i innych firm świadczących usługi typu fit dieta pudełkowa warszawa , catering dietetyczny
 5. Operator nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  a. Operator może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, CRM, logistycznych, obsługi płatności albo usług analitycznych) w celu świadczenia Operatorowi usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Operatora), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

  b. Operator może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym Operatora w walce z oszustwami i nadużyciami, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu.

Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika
 1. Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).
 2. Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi na platformie, w tym Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.
 3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron. Dokładne informacje o tych ustawieniach są umieszczone w sekcji „Pomoc” u każdego producenta przeglądarki, a szczegółowe informacje o plikach „cookies” znajdują się w sekcji „Polityka Plików Cookies”
Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Operatora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Operatorem, Zaufani Partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Część VIII. Zmiana postanowień

W razie konieczności Operator może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

Część IX. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować pod adres chief@cuisinable.pl

Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych lub platformy www.cuisinable.pl (zwanych dalej: „stronami internetowymi” lub „platformą ) których Operatorem jest Mont Blanc Piotr Wieczorek, NIP 5271344346, z siedzibą w Warszawie przy ul.Świeradowskiej 47.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika.

Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie jak również zapamiętywania wyboru koszyka zamówienia. Równocześnie pliki „cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych. Pliki „cookies” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

A. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi

Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać. Funkcjonalne – są ważne dla działania strony internetowej:

 • służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika,
 • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności stron internetowych; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
 • służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

Biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie. Do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe.

B.Ze względu na czas przez jaki „cookies” będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika

Cookies sesyjne (session cookies) – „cookies” umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.

Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela strony internetowej.

C. Ze względu na pochodzenie – administratora stron internetowych, który zarządza „cookies”

Cookies własne (first party cookies) – cookies” umieszczone na stronach internetowych bezpośrednio przez Operatora

Cookies zewnętrzne (third-party cookies) – cookies” umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż Operator

D. Ze względu na cel jakiemu służą

Konfiguracji stron internetowych – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.

Bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.

Uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

Stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

Procesy – umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.

Reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki „cookie” mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi.

Lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.

Analizy i badania, audyt oglądalności – umożliwiają właścicielowi stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel strony internetowej lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

E. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika

Nieszkodliwe – Obejmuje cookies:

 • niezbędne do poprawnego działania strony internetowej,
 • potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika

Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników, jednak nieobejmujące informacji pozwalających (bez innych danych) zidentyfikować konkretnego użytkownika.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co dopreferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Uprawnienie Operatora do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych. Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Operatora. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.